Semangat Para Ulama Dalam Menulis

Semangat para ulama dalam menulis juga tidak kalah hebatnya dengan semangatnya dalam membaca. Bagaimana pun, menulis adalah buah dari membaca. Semakin banyak yang dibaca, maka akan semakin banyak yang ditulis. Walaupun pada sebagian orang, ada yang membaca banyak buku, namun belum mampu menuliskannya sama sekali. Ini kembali kepada kebiasaan orang yang bersangkutan. Menulis itu adalah skill yang bisa dipelajari. Ia bukanlah bakat.

Abu Hatim al-Razi mengatakan:
"Saya menulis sebaik-baik yang didengar. Saya menghafal sebaik-baik yang ditulis. Dan saya mengulang sebaik-baik yang dihafal."

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam menceritakan mengenai kitab yang ditulisnya:
"Saya menuliskan kitab ini selama 40 tahun. Bisa jadi, saya mendapatkan ilmunya dari perkataan orang-orang yang berada di sekitarku, kemudian saya menulisnya di bagian yang tepat dari bukuku ini. Saya begadang menulis karena saking bahagiannya dengan ilmu yang saya dapatkan itu. Ada juga yang menghampiriku, kemudian tinggal bersamaku selama 4 atau 5 bulan, kemudian mengatakan: 'Engkau sudah melakukan banyak hal."

Qutaibah bin Said jikalau menulis buku, maka ia akan memberikan tanda khusus untuk mengalamatkan sosok-sosok tertentu. Inilah yang diceritakan kepada Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al-Karminy:
"Tidaklah saya mendapati tanda merah di kitabku ini, kecuali ia adalah tanda Ahmad bin Hanbal. Dan tidaklah saya mendapati tanda hijau di kitabku ini, kecuali ia adalah tanda Yahya bin Main."


Pada suatu hari, Muhammad bin Ishaq menemui al-Mahdi, khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Di antara dirinya dan al-Mahdi, berdirilah anak al-Mahdi. Khalifah berkata kepadanya:
"Apakah Anda mengenal ini wahai Ibn Ishaq?"
Ia menjawab:
"Ya, ini adalah anak laki-laki Amirul Mukminin."
Kemudian ia berkata:
"Pergilah dan tulislah sebuah kitab yang berisikan semenjak Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam sampai hari yang Anda jalani ini."
Kemudian ia pergi dan menulis kitab ini. Setelah jadi, ia kembali menghadap al-Mahdi, dan ia berkata:
"Anda telah menulisnya panjang sekali wahai Ibn Ishaq. Pergilah kembali, dan ringkaskanlah."
Kemudian ia kembali pergi dan meringkaskannya. Maka, ia adalah kitab yang ringkas ini, dan kitab yang besarnya di letakkan di gudang Amirul Mukminin.

Hasan al-Bashri mendengar Abu al-Haitsam berkata bahwa Muhammad bin Ishaq menulis kitab ini di banyak kertas, kemudian kertas-kertas itu diberikannya kepada Salamah Ibn al-Fahdl.

Al-Samsamany bercerita bahwa Muhammad bin Jarir selama empat puluh, menulis setiap harinya menulis Empat Puluh (40) halaman. Itulah beberapa kisah dan riwayat yang menjelaskan bagaimana semangatnya para ulama dalam menulis. Ini hanyalah beberapa kisah saja, dari sekian banyak kisah-kisah yang ada. []


Baca Juga:
Tidak ada komentar:

Posting Komentar